PANDEMİ SÜRESİNCE SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ USUL VE ESASLARI, NÖBET HİZMETLERİ VE NÖBET ÇİZELGELERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Yayınlamış olduğumuz pandemi çalışma listesinde hastanemizde görevli tüm personel iki takım (A ve B) altında 4 gurup (A1, A2, B1, B2) olarak dağıtılmıştır. Her gurup içerisinden pandemi sersivinde, pandemi polikliniğinde (çadır triaj), pandemi yoğun bakım ve diğer yoğun bakımlarda görev alacak doktor listeleri belirlenmiştir. Listelerde belirtilen personel ikinci bir emre kadar her bir grup (örneğin A1) bir gün esası ile çalışacaktır.

Pandemi ve yoğun bakım listeleri esas alınmak üzere Anabilim Dallarının sunduğu rutin sağlık hizmetlerine devam edilecektir. Pandemi hizmetlerinde aksaklığa neden olmayacak şekilde Anabilim Dalları Başkanları personellerini pandemi listesinde belirtilen günler dışında ihtiyaca göre görevlendirebilecek ve ABD’nın rutin hizmetlerini yürütecek önlemleri alacak ve düzenlemeleri yapacaklardır.    

Pandemi dışı sağlık hizmetlerinin yürütülmesinden her guruptaki ( A1, A2, B1, B2) ilgili branş öğretim üyesi sorumludur. Bu işleyiş hafta sonu nöbetleri esas alınacak şekilde nöbetçi/icapçı asistan ve nöbetçi/icapçı öğretim üyesi yöntemi ile yapılacaktır.

Belirlenmiş olan guruplar ikinci bir talimata kadar ardışık olarak görevlerine devam edecekler ve ilk gurup (A1) 31.03.2020 Salı günü saat 08.00 itibariyle görevlendirilmiştir.

Pandemi polikliniğinde (çadır triaj) görevlendirilen personeller aile hekimliği ve mikrobiyoloji kliniğinden en az bir kişi olacak şekilde üçerli guruplar halinde toplam dört takıma ayrılmıştır. Yirmi dört saatlik çalışma süresi bu guruplar arasında altışar saatlik dilimlere ayrılarak kura usulü ile veya gönüllülük esas alınarak zaman paylaşımı yapılacaktır.

Nöbetten çıkan personel ardışık dördüncü günün sonunda tekrar görev başında olacak şekilde il içerisinde olmak kaydı ile ve bağlı bulundukları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın uygun gördüğü koşullarda rutin hizmetlerin aksamaması koşulu ile idari izin kullanabileceklerdir.

Pandemi süresince tüm izinler iptal edilmiş olup mevzuatta belirtilen unsurlar dışında yıllık izin vb.  izin kullanımı olmayacak ve tüm personel belirtilen gün ve zamanda görev yerlerinde bulunacaktır (Sağlık Bakanlığı’nın 13.03.2020 tarihli ve E.12362 sayılı Genelgesi ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13/03/2020 tarihli ve 12385 sayılı yazısı  gereği)

Acil ve zorunlu durumlarda yer değişikliği tercihan kendi branşından veya aynı görevi yapabilecek başka bir branştan bir başka kişi ile yapılabilecektir. Çok özel durumlar dışında değişiklik isteminde bulunan  personel tarafından değişikliğin yapılacağı kişi belirlenecek ve değişiklik yapılacak her iki kişinin yazılı dilekçeleri Dekanlık Makamı’na iletilecektir. Görev değişikliği istem ve gerekçesi, belirtilen görev yerlerinin değişiklik istenen kişiler arasında ki uyumluluğu da dilekçe de tanımlanacaktır.   

Yoğun bakımlarda görevlendirilen personel kıdem ve diğer hususlar gözetilerek Anabilim Dalı Başkanı/ İlgili yoğun bakım veya klinik sorumlusu tarafından aynı branştan bir başka kişi ile değiştirilebilir. 

Triaj dışı görevlendirmelerdeki şift dağılımı ilgili branş Anabilim Dalı Başkanları tarafından ihticaya uygun şekilde belirlenecektir.  

Nöbet listesinde tüm branşlara yer verilmiş olup Dekanlık Makamı’na daha önceden bildirilmeyen gebelik, hastalık, vefat ve diğer mevzuatta tanımlanan acil, olağan dışı durumlarda listede tanımlanmamış bazı branş hekimleri pandemi klinik, triaj ve yoğun bakımlarda görevlendirilecektir.  

Gereği halinde personelin görev yer ve sürelerinin değiştirilerek yeni görev yer ve sürelerinin gerekçe belirtilmeksizin tanımlanması dekanlık makamının yetkisindedir 30.03.2020.   

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            Dekan

                                                                                                                                                                                                                              Prof. Dr. İdris ŞAHİN

Çalışma çizelgesine buradan ulaşabilirsiniz.